Explicatii cu privire la stema comunei

Hotărâri de Consiliu

Hotărâri de Consiliu 2021


                        Hot. 1
Privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2020 în anul 2021


                        Hot. 2
Privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni


                        Hot. 3
Privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali al persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021


                        Hot. 4
Privind aprobarea Panului de Lucrări de Interes Local pe anul 2021 pentru beneficiarii venitului minim garantat și alte persoane care prestrează munca în folosul comunității


                        Hot. 5
Privind modificarea și completarea HCL 39/27.11.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021


                        Hot. 6
Privind aprobarea devizului general actualizat, indicatorii tehnico-econimici și cota de cofinanțare la proiectul "Modernizare drumuri comunale în comuna Hârseni" ca urmare a efectuării recepției la terminarea lucrării


                        Hot. 7
Privind participarea comunei HÂRSENI la constituirea "ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNALĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ" aprobarea actului constitutiv și a statutului "ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ"


                        Hot. 8
Privind acordarea unui ajutor de urgență


                        Hot. 9
Privind aprobarea modificării unor înscrieri în cartea funciară, în sensul înscrierii comunei Hârseni și nu COMUNA POLITICĂ Sebeș așa cum figurează în prezent


                        Hot. 10
Privind aprobarea angajării de asistență juridică în dosarul 662/226/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș


                        Hot. 11
Privind contul de încheiere al exercițiului bugetar al bugetului local pe anul 2020


                        Hot. 12
Privind neasumarea responsabilităților organizării și delurării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Hârseni, Județul Brașov


                        Hot. 13
Privind aprobarea implementării proiectului "Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale" cod SMIS 126924


                        Hot. 14
Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Hârseni


                        Hot. 15
Privind aprobarea dezmembrării și modificării unor înscrieri în cartea funciară, în sensul înscrierii comunei Hârseni și nu COMUNA Sebeș așa cum figurează în prezent


                        Hot. 16
Privind aprobarea rectificării suprafeței înscrisă in Cartea Funciară 100531 Nr top 90/1, 90/2, în sensul înscrierii suprafeței reale rezultate din măsurători


                        Hot. 17
Privind aprobarea modificării cotizației datorate ca membru în Asociația Grup de Acțiune Locală RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI( GAL RTF )


                        Hot. 18
Privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr.1540/23.04.2008, precum și actele adiționale la acesta, încheiat între comuna Hârseni și SC FRUCTAVIT SRL


                        Hot. 19
Privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni


                        Hot. 20
Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022


                        Hot. 21
Privind aprobarea rectificării utilizării excedentului bugetar din anul 2020 în anul 2021


                        Hot. 22
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2021


                        Hot. 23
Privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafața de 300mp. situat pe terenul aferent Căminului Cultural Copacel, aflat în domeniul public al comunei Hârseni, în vederea amenajării unui depozit de lemne


                        Hot. 24
Privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafața de 300mp. situat pe terenul aferent Grajd Mărgineni, aflat în domeniul public al comunei Hârseni, în vederea amenajării unui depozit de lemne


                        Hot. 25
Privind acordarea unui ajutor de urgență domnului UNGUR AUREL care se află într-o situație de necesitare cauzată de incendiu


                        Hot. 26
Privind aprobarea prețului de valorificare a masei lemnoase din afara fondului forestier


                        Hot. 27
Privind aprobarea depunerii de către comuna Hârseni a unei cerei de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ȘI CONSERVAREA PĂDURILOR" aferentă Măsurii 15 "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE Și CONSERVAREA PĂDURILOR" Submăsura 15.1 "PLĂȚI PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU" PNDR 2014-2020, sesiunea 4/2021


                        Hot. 28
Privind alegerea președintelui de ședință


                        Hot. 29
Privind utilizarea excedentului bugetului local al anului 2020 pentru finanțarea cheluielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021


                        Hot. 30
Privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021


                        Hot. 31
Privind acordarea unui sprijin financiar ca ajutor de înmormantare pentru Chelu Gheorghe


                        Hot. 32
Privind acordarea unui sprijin financiar ca ajutor de înmormantare pentru Streza Ilie


                        Hot. 33
Privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren din comuna Hârseni, cu destinația drum de exploatare


                        Hot. 34
Privind mofificarea unor înscrieri în cartea funciară, în sensul înscrierii comunei Hârseni în loc de Școala Centrală Granitierească așa cum figurează în prezent și aprobarea reactificării suprafeței înscrise în CF 101183


                        Hot. 35
Privind mofificarea unor înscrieri în cartea funciară, în sensul înscrierii comunei Hârseni în loc de Comuna Sebeș așa cum figurează în prezent și aprobarea reactificării suprafeței înscrise în CF 100157


                        Hot. 36
Privind mofidicarea unor înscrieri în cartea funciară, în sensul înscrierii comunei Hârseni în loc de Comuna Mărgineni așa cum figurează în prezent și aprobarea rectificării suprafeței înscrise în CF 100223


                        Hot. 37
Privind aprobarea modificării unor înscrieri în cartea funciară, în sensul înscrierii comunei Hârseni în loc de COMUNA POLITICĂ din Copăcel, așa cum figurează în prezent în CF 100524


                        Hot. 38
Privind aprobarea trecerii unor imobile - teren și construcții, din proprietatea Statului Român în domeniul public al comunei Hârseni și administrarea Consiliului local al comunei Hârseni


                        Hot. 39
Privind aprbarea trecerii unor imobile - teren și construcții, din proprietatea Statului Român în domeniul public al comunei Hârseni și administrarea Consiliului local al comunei Hârseni


                        Hot. 40
Privind acordul consiliului local pentru alipirea unor imobile


                        Hot. 41
Privind revocarea HCL 29/08.07.2021 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021


                        Hot. 42
Privind aprobarea rectificării utilizării excedentului bugetar din anul 2020 în anul 2021


                        Hot. 43
Privind închirierea prin licitație publică a spațiului construit în suprafață de 33,31 mp. situat pe terenul aferent DIspensarului Uman Hârseni, aflat în domeniul public al comunei Hârseni, în vederea desfășurării medicale - cabinet stomatologic


                        Hot. 44
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2021


                        Hot. 45
Privind aprobarea prețului de valorificare a mesei lemnoase din afara fondului forestier


                        Hot. 46
Privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Hârseni din data de 02 august 2021


                        Hot. 47
Privind aprobarea modficării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Hârseni, județ Brașov


                        Hot. 48
Privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a drumurilor situate în planul parcelar din Tarla nr. 38, imobile teren situate în extravilanul comunei Hârseni, sat Sebeș, județ Brașov


                        Hot. 49
Privind madnarea Primarului comunei Hârseni pentru promovarea unei acțiuni în instanță împotriva SC ELCATA MHC SRL, se sediul în loc. Ghimbav, str. Morii nr. 108, județ Brașov


                        Hot. 50
Privind rectificarea utilizării excedentului bugetului local al anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021 și pentru acoperirea termporară a golului de casă


                        Hot. 51
Privind rectifcarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021


                        Hot. 52
Privind aprobarea Protocolului de colaborare între Primăria comunei Hârseni și următoarele instituții: Școala Gimnazială "Prof. Dr. Ioan Cerghit" Hârseni, Cabinet Medical Medicină de Familie Fr. Adămescu Romulus, cabinet Medical Medicină de Familie Dr. Comșa Marius și Postul de poliție Hârseni


                        Hot. 53
Privind montarea unor limitatoare de viteză în zonele cu potențial ridicat de circulație rutieră și pietonală din comuna Hârseni, județ Brașov


                        Hot. 54
Privind compensarea din chirie a lucrărilor de reparație a imobilului "magazin alimentar" din incinta Căminului Cultural Sebeș, comuna Hârseni, jud. Brașov utilizat de către SC ALIGIOIE MNT SRL


                        Hot. 55
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati, pentru obiectivul de investiții "REALIZARE RIGOLE ȘI PODEȚE ÎN SAT COPĂCEL, COMUNA HÂRSENI, JUDEȚ BRAȘOV"


                        Hot. 56
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati, pentru obiectivul de investiții "MODERNZARE DRUM COMUNAL DC 69 A VALEA SEBEȘ"


                        Hot. 57
Privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al Comunei Hârseni din data de 19 august 2021


                        Hot. 58
Privind revocarea Hotărârilor Consiliului local al comunei Hârseni nr.38 si nr.39 privind trecerea unor imobile-teren si construcții, din proprietatea Statului Român în domeniul public al comunei Hârseni, adoptate în ședința ordinară din data de 08.07.2021


                        Hot. 59
Privind modificarea și completarea art. 2 din HCL nr.43/15.12.2016 și modificarea art. 19 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al com. Hârseni alocate pentru activități nonprofit de interes local


                        Hot. 60
Privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021


                        Hot. 61
Privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare al Serviciului de Asistență Socială organizat la nivelul comunei


                        Hot. 62
Privind aprobarea prelungirii termenului în contractul de închiriere nr.3154/27.10.2006


                        Hot. 63
Privind încheierea unui contract de comodat pentru atribuirea sediului Postului de Poliție Hârseni


                        Hot. 64
Privind închirierea prin licitație publică a spațiului construit în suprafață de 33,31mp. situat în localitatea Hârseni, nr. adm. 101, aflat în domeniul public al comunei Hârseni, în vederea desfăsurării activității de Cabinet Individual Stomotologie


                        Hot. 65
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții "LUCRĂRI DE CANALIZARE PE RAZA COMUNEI HÂRSENI"


                        Hot. 66
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții "LUCRĂRI DE ALIMENTARE CU APĂ PE RAZA COMUNEI HÂRSENI"


                        Hot. 67
Privind modificarea și completarea HCL nr. 33/08.07.2021 privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscirere a unor imobile teren din comuna Hârseni, cu destinația drum de exploatare


                        Hot. 68
Privind desemnarea unui reprezentant - consilier local din cadrul Consiliului local Hârseni care să facă parte din Comisia de interviu a școlii


                        Hot. 69
Privind înființarea postului de asistent social în cadrul serviciului de asistență socială


                        Hot. 70
Privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 23.09.2021 și de la ședința ordinară a Consiliului local al Comunei Hârseni din data de 30.09.2021


                        Hot. 71
Privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere a unui imobil teren din comuna Hârseni, cu destinația drum de exploatare


                        Hot. 72
Privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscirere a unor imobile teren din comuna Hârseni, cu destinația drum comunal


                        Hot. 73
Privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021


                        Hot. 74
Privind încheierea unui act adițional la COntractul de concesiune nr. 1540/2304.2008


                        Hot. 75
Privind aprobarea modificării prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de SC SALCO SERV S.A. pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și/sau asimilabile generate de agenți economici pe raza comunei Hârseni


                        Hot. 76
Privind aprobarea modificării unor înscrieri în cartea funciară, în sensul înscrierii comunei Hârseni și nu COMUNA MĂRGINEN așa cum figurează în prezent


                        Hot. 77
Privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Hârseni pentru anul 2021


                        Hot. 78
Privind alegerea președintelui de ședință


                        Hot. 79
Privind aprobarea cotei de lemne pentru populație și instituțiile publice din comuna Hârseni și stabilirea prețului la care cotă se va distribui pentru anul 2021


                        Hot. 80
Privind schimbarea încadrării unor drumuri de interes local în categoria drumurilor comunale


                        Hot. 81
Privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere a unui imobil - parcela CC 1373 Hârseni cu suprafața de 12407 mp situat în intavilabul localității Hârseni


                        Hot. 82
Privind desemnarea domnului Dâmboiu Daniel în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "ITI Microregiunea Țara Făgărașului"


                        Hot. 83
Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții "Extindere structură rutieră - DC 69 A Valea Sebeș, comuna Hârseni, județ Brașov", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Național de Invesții Anghel Saligny


                        Hot. 84
Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi: rigole, trotuare și podețe acces la proprietăți, în satele Mărgineni, Sebeș și Hârseni, comuna Hârseni, județ Brașov", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Național de Invesții Anghel Saligny


                        Hot. 85
Privind prelungirea până la data de 31 ianuarie 2022, inclusiv, a procedurii de anulare a accesorilor în cazul obligațiilor bugetare principale, restante la 31.03.2021, inclusiv, datorate bugetului local al comunei Hârseni, privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și propagarea unor termene


                        Hot. 86
Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea de canalizare în Cătunul Măliniș, Tronsoanele 2,3 și 4, comuna Hârseni, județ Brașov", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny


                        Hot. 87
Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții "Modernizarea străzii în Cătunul Măliniș, Tronsoanele 2,3 și 4, comuna Hârseni, județ Brașov", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny


                        Hot. 88
Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea de apă în Cătunul Măliniș, Tronsoanele 2,3 și 4, comuna Hârseni, județ Brașov", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny


                        Hot. 89
Privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021


                        Hot. 90
Privind acordarea unui ajutor de urgență


                        Hot. 91
Privind achizitionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor comunei Hârseni precum și ale autorităților publice locale din comuna Hârseni