Explicatii cu privire la stema comunei

Hotărâri de Consiliu

Hotărâri de Consiliu 2019


                        Hot. 1
Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului anului 2018, cu suma de 352.232,77


                        Hot. 2
Privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Harseni, judetul Brasov a unor imobile-strazi, drumuri


                        Hot. 3
Privind aprobarea retelei scolare care va functiona in anul scolar 2019-2020 la comuna Harseni


                        Hot. 4
Privind aprobarea Planului de Lucrari de Interes Local pe anul 2019 pentru beneficiarii venitului minim garantat si alte persoane care presteaza munca in folosul comunitatii


                        Hot. 5
Privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2018


                        Hot. 6
Privind - Acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ISO MEDIU" IN DOMENIUL SALUBRIZARII LOCALITATILOR DIN JUDETUL BRASOV, in aplicarea prevederilor Ordonatei de urgenta a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018, a Legii nr 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.


                        Hot. 7
Privind modificarea HCL nr. 26 / 22.03.2018 privinf aprobarea infintarii Aparatului Permanent al Consiliului Local Harseni


                        Hot. 8
Privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni


                        Hot. 9
Privind incheierea unui contract de comodat pentru atribuirea sediului Postului de Politie Harseni


                        Hot. 10
Privind aprobarea contractului de administrare in regim silvic a fondului forestier apartinand Comunei Harseni de catre Regia Publica Locala Ocolul Silvic Padurile Fagarasului R.A.


                        Hot. 11
Privind aprobarea cotei de lemne acordata populatiei si institutiilor din comuna Harseni si stabilirea pretului la care aceasta cota se vad distribui


                        Hot. 12
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2019


                        Hot. 13
Privind rectificarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2018 in anul 2019


                        Hot. 14
Privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente din proprietatea privata a comunei Harseni si comunei Politice Margineni


                        Hot. 15
Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 2561 din 10.05.2018


                        Hot. 16
Privind aprobarea inchirierii prin incredintare directa a unei suprafete de pajiste din proprietatea privata a comunei Harseni catre Asociatia Crescatorilor de animale GLORIA HARSENI


                        Hot. 17
Privind aprobarea inchirierii prin incredintare directa a unei suprafete de pajiste din proprietatea privata a comunei Harseni catre Asociatia Crescatorilor de animale BUJORUL CARPATILOR COPACEL


                        Hot. 18
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei (urmare a modificarilor legislative, respectiv OUG 114/2018) pentru obiectivul "Lucrari de alimentare cu apa pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 19
Pentru aprobarea devizului general actualizat (urmare a modificarilor legislative, respectiv OUG 114/2018) pentru obiectivul "Lucrari de alimentare cu apa pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 20
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati (urmare a modificarilor legislative, respectiv OUG 114/2018), reprezentand noua vlaoare a investitiei pentru obiectivul "Lucrari de canalizare pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 21
Pentru aprobarea devizului general actualizat (urmare a modificarilor legislative, respectiv OUG 114/2018) pentru obiectivul "Lucrari de canalizare pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 22
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati , reprezentand noua vlaoare a investitiei(urmare a modificarilor legislative, respectiv OUG 114/2018) pentru obiectivul "Modernizare drumuri comunale in comuna Harseni, jud. Brasov"


                        Hot. 23
Pentru aprobarea devizului general actualizat (urmare a modificarilor legislative, respectiv OUG 114/2018) pentru obiectivul "Modernizare drumuri comunale in comuna Harseni, jud. Brasov"


                        Hot. 24
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati , reprezentand noua vlaoare a investitiei(urmare a modificarilor legislative, respectiv OUG 114/2018) pentru obiectivul "Construire camin Cultural Sebes pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 25
Pentru aprobarea devizului general actualizat (urmare a modificarilor legislative, respectiv OUG 114/2018) pentru obiectivul "Construire camin Cultural Sebes pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 26
Pentru alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni


                        Hot. 27
Pentru aprobarea angajarii/contractarii de asistenta juridica


                        Hot. 28
Pentru acordul de parteneriat cu Asociatia Comunitara Baronul David Urs de Margineni in vederea realizarii unui muzeu satesc la satul Margineni


                        Hot. 29
Pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare in Comuna Harseni, actualizat


                        Hot. 30
Privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Harseni, Judetul Brasov a unor imobile - drumuri de exploatare


                        Hot. 31
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei pentru "Modernizare drum comunal DC 69A Valea Sebes, comuna Harseni


                        Hot. 32
Privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni


                        Hot. 33
Privind rectificarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2018 in anul 2019


                        Hot. 34
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019


                        Hot. 35
Privind alocarea unor sume de bani (finantare nerambursabila) pentru sustinerea de activitati culturale si sportive la nivelul comunei Harseni


                        Hot. 36
Privind inchirierea prin licitatie publica a spatiului construit in suprafata de 109.61mp situat pe terenul aferent Caminului Cultural Sebes, aflat in domeniul public al comunei Harseni, in vederea desfasurarii activitatii de comert


                        Hot. 37
Privind participarea uat Comuna Harseni la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Investitii Teritoriale Integrate (ITI) Microregiunea Tara Fagarasului"


                        Hot. 38
Privind infiintarea unei comisii speciale de anuntare a cetatenilor pentru distribuirea materialului lemnos, acordata populatiei si institutiilor din comuna Harseni, in baza HCL 11/27.03.2019


                        Hot. 39
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019


                        Hot. 40
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati pentru "Modernizare drum comunal DC 69A Valea Sebes, com. Harseni


                        Hot. 41
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri comunale in comuna Harseni, jud Brasov"


                        Hot. 42
Privind aprobarea actualizarii cotei de cofinantare din bugetul local a cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investitii: "Modernizare drumuri comunale in comuna Harseni, jud Brasov"


                        Hot. 43
Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Harseni


                        Hot. 44
Privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul Comunei Harseni


                        Hot. 45
Privind inchirierea prin licitatie pubilica a spatiului construit in suprafata de 54.40 mp. situat pe terenul aferent Caminului Cultural Sebes, aflat in domeniul public al comunei Harseni, in vederea desfasurarii activitatii de comert - BAR


                        Hot. 46
Privind aprobarea Procesului Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Harseni din data de 30.10.2019


                        Hot. 47
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019


                        Hot. 48
Privind rectificarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2018 in anul 2019


                        Hot. 49
Privind acordul de parteneriat cu Asociatia Procult Margineni in vederea realizarii unui muzeu al padurii la satul Margineni


                        Hot. 50
Privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatile desfasurate de operatorul de salubrizare pentru gestionarea deseurilor


                        Hot. 51
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019


                        Hot. 52
Privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni


                        Hot. 53
Privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 27 din 22.03.2018 prin care a fost aprobata organigrama, statutul de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Harseni


                        Hot. 54
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - (PUZ) ZONA DE TURISM SI SERVICII COMPLEMENTARE


                        Hot. 55
Privind incetarea contractului de arneda nr 2265/12.05.2010 inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat


                        Hot. 56
Privind acordarea unei cantitati de lemne si brazi cetelor de feciori si institutiilor din comuna Harseni, cu ocazia sarbatorilor de iarna, pentru respectarea traditiilor


                        Hot. 57
rivind fundamentarea retelei scolare care va functiona in anul scolar 2020-2021 la comuna Harseni


                        Hot. 58
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020


                        Hot. 59
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019