Explicatii cu privire la stema comunei

Hotărâri de Consiliu

Hotărâri de Consiliu 2018


                        Hot. 1
Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, pentru anul 2017, cu suma de 189.646,40 lei


                        Hot. 2
Privind aprobarea cotei de lemne acordata populatiei si institutiilor din comuna Harseni si stabilirea pretului la care aceasta se va distribui


                        Hot. 3
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii: "Modernizare Drum Comunal (DC) 69 A Valea Sebes"


                        Hot. 4
Privind aprobarea cofinantarii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investititii: "Modernizare Drum Comunal (DC) 69 A Valea Sebes"


                        Hot. 5
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii: "Realizare rigole si podete in sat Copacel, com. Hrseni, jud. Brasov"


                        Hot. 6
Privind aprobarea cofinantarii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investitii: "Realizare rigole si podete in sat Copacel, com. Hrseni, jud. Brasov"


                        Hot. 7
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii: "Modernizare drumuri comunale in comuna Harseni, jud. Brasov"


                        Hot. 8
Privind aprobarea cofinantarii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investitii: "Modernizare drumuri comunale in comuna Harseni, jud. Brasov"


                        Hot. 9
Privind respingerea proiectului de hotarare privind oportunitatea asocierii COMUNEI HARSENI cu Asociatia PROCULT MARGINENI in vederea sprijinirii pentru depunerea si implementarea proiectului "Initializarea traseelor turistice pe teritoriul GAL Rasaritul Tarii Fagarasului, constituirea de trasee tematice pedestre, ecvestre si cicloturism, informarea turistilor, si promovarea potentialului turistic al zonei"


                        Hot. 10
Privind transformarea postului de consilier juridic gr. II in consilier juridic debutant, modificarea conditiilor specifice din fisa postului de consilier juridic, stabilirea bibliografiei si perioadei pentru organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic(post contractual aflat in subordinea Consiliului Local harseni), cat si modificarea anunturilor postate pe pagina de web a Primariei com. Harsnei, fagarasanultau.ro, posturi.gov.ro si in Monitorul Oficial


                        Hot. 11
Privind revocarea HCL 9/16.02.2018 respingerea proiectului de hotarare privind oportunitatea asocierii COMUNEI HARSENI cu Asociatia PROCULT MARGINENI in vederea sprijinirii pentru depunerea si implementarea proiectului "Initializarea traseelor turistice pe teritoriul GAL Rasaritul Tarii Fagarasului, constituirea de trasee tematice pedestre, ecvestre si cicloturism, informarea turistilor, si promovarea potentialului turistic al zonei"


                        Hot. 12
Privind oportunitatea asocierii COMUNEI HARSENI cu Asociatia PROCULT MARGINENI in vederea sprijinirii pentru depunerea si implementarea proiectului "Initializarea traseelor turistice pe teritoriul GAL Rasaritul Tarii Fagarasului, constituirea de trasee tematice pedestre, ecvestre si cicloturism, informarea turistilor, si promovarea potentialului turistic al zonei"


                        Hot. 13
Privind contul de incheiere al exercitiului bugetar pentru anul 2017


                        Hot. 14
Privind utilizarea excedentului din anul 2017


                        Hot. 15
Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Harseni, judetul Brasov, pentru anul 2018


                        Hot. 16
Privind aprobarea Planului de Lucrari de Interes Local pe anul 2018 pentru beneficiarii venitului minim garantat


                        Hot. 17
Privind aprobarea modului de intocmire si tinere a registrului agricol


                        Hot. 18
Privind incetarea (rezilierea) contractului de inchiriere nr. 3894/14.05.2014, inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat


                        Hot. 19
Privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii spatiului construit in suprafata de 43,42mp, situat in incinta mobilului Posta si Gradinita din localitatea Harseni, nr. 63, apartinand domeniului public al comunei, in vederea desfasurarii activitatii de "Comert cu amanuntul"


                        Hot. 20
Privind infiintarea Serviciului de iluminat al comunei Harseni, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public, stabilirea formei de gestiune, a Studiului de oportunitate si a Contractului cadru de delegare a gestiunii pentru activitatile de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public, precum si verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sarbatori in comuna Harseni


                        Hot. 21
Privind insusirea tarifului practicat de SC SALCO SERV SA pentru activitatea de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere si/sau asimilabile generate de persoane juridice pe raza comunei Harseni, conform contract de prestari servicii nr. 12 451 / 6.09.2013 si actul aditional nr. 1/21.01.2014


                        Hot. 22
Cu privire la aprobarea modificarii art. 19 din Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al com. Harseni alocate pentru activitati nonprofit de interes local, aprobat prin HCL 43/15.12.2016


                        Hot. 23
Privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnaziala Prof. Dr. Ioan Cerghit in anul scolar 2017-2018


                        Hot. 24
Privind aprobarea modificarii cotizatiei si contributiei anuale pentru serviciul de audit public intern datorate ca membru in Asociatia Centrul Regional pentru dezvoltare Durabila si Promovarea turismului - Tara Fagarasului


                        Hot. 25
Privind aprobarea modificarii cotizatiei si contributiei anuale pentru serviciul de audit public intern datorate ca membru in Asociatia Centrul Regional pentru dezvoltare Durabila si Promovarea turismului - Tara Fagarasului
                        Hot. 26
Privind aprobarea infintarii Aparatului Permanent al Consiliului Local
                        Hot. 27
Privind aprobarea modificarii organigramei, statului de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului com. Harseni
                        Hot. 28
Privind stabilirea salariului de baza pentru functia de consilier juridic debutant - personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Harseni, in vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii nr. 153/2017 modificata si completata
                        Hot. 29
Privind revocarea imputernicirii data de primarul comunei Harseni prin Hotararea Consiliu Local Harseni nr. 23 din 24.04.2013
                        Hot. 30
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019
                        Hot. 31
Privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii spatiului construit in suprafata de 42,80 mp., situat in incinta imobilului Camin Cultural din localitatea Margineni nr. 225 apartinand domeniului public al comunei, in vederea desfasurarii activitatii de "Comert cu amanuntul"
                        Hot. 32
Privind trecerea din domeniul public al comunei Harseni in domeniul privat, a imobilului identificat prin CF 100212 Sebes - Camin Cultural sat Sebes (corp vechi), in vederea casarii si valorificarii prin vanzare a materialelor rezultate din demolare
                        Hot. 33
Privind respingerea proiectului de hotarare privind imputernicirea primarului comunei Harseni pentru semnarea declaratiei notariale in ceea ce priveste limitele de proprietate ale drumului forestier cu nr. cadastral 100481 si terenul proprietatea SC ELCATA HMC - nr. cadastral 100859
                        Hot. 34
Privind privind aprobarea inchirierii prin incredintare directa a unei suprafete de pajiste din proprietatea privata a comunei Harseni catre Asociatia crescatorilor de Taurine Brasov - Filiala Sebes
                        Hot. 35
Privind implementarea proiectului "Inzestrare ansamblului folcloric Junii Harseniului comuna Harseni" judetul Brasov, cu costume populare
                        Hot. 36
Privind indreptarea erorilor materiale strecurate in textul Hotararii Consiliului Local Harseni nr. 26/22.03.2018 privind infiintarea Aparatului Permanent al Consiliului Local Harseni
                        Hot. 37
Privind privind infiintarea unei comisii speciale de analiza si verificare a modului in care secretariatul si primarul comunei Harseni au dus la indeplinire cele dispuse prin Hotararea Consiliului Local Harseni nr. 26/22.03.2018 privind infiintarea Aparatului Permanent al Consiliului Local Harseni
                        Hot. 38
Privind exploatarea unei cantitati de lemn rasinoase pentru refacerea unui imobil, afectat de incendiu
                        Hot. 39
Privind incheierea contractului de inchiriere nr.1621/19.07.2006 inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat
                        Hot. 40
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
                        Hot. 41
Privind aprobarea rectificarii utiliarea excedentului bugetar din anul 2017
                        Hot. 42
Privind transformarea Asociatiei "Centrul Regional pentru dezvoltarea durabila si promovarea turismului - Tara Fagarasului" in Asociatie de Dezvoltare Intercomutinara Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabila si Promovarea Turismului - Tara Fagarasului
                        Hot. 43
Privind aprobarea nomenclatorului stradal pentru sat Harseni nr 137 - 138
                        Hot. 44
Privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea Asociatiei Sportive Luceafarul Margineni
                        Hot. 45
Privind acordarea unui ajutor pentru refacerea imobilului din satul Margineni nr. 118, afectat de incendiu
                        Hot. 46
Privind infiintarea unei comissi speciale de analiza si verificare
                        Hot. 47
Privind anularea concursului pentru ocuparea postului de consilier juridic din cadrul Primariei Harseni
                        Hot. 48
Privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni
                        Hot. 49
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
                        Hot. 50
Privind aprobarea rectificarii utilizarea excedentului bugetar din anul 2017
                        Hot. 51
Privind aprobarea angajarii/contractarii de asistenta juridica
                        Hot. 52
Privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului urbanistic general al comunei Harseni (PUG)
                        Hot. 53
Privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea Asociatiei Sportive Clabucet Nord Sebes
                        Hot. 54
Privind aprobarea dizolvarii si lichidarii Asociatiei Codrii Fagarasului, numirea lichidatorului acestei asociatii si aprobarea transferului patrimoniului Asociatiei la Regia Publica Locala Ocolul Silvic Padurile Fagarasului RA
                        Hot. 55
Privind aprobarea constituirii fondului de accesibilizare a padurilor apartinand Comunei Harseni, pentru anul 2019
                        Hot. 56
Privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Harseni, judetul Brasov a unor imobile - strazi
                        Hot. 57
Privind ora de incepere a sedintelor Consiliului Local Harseni si modalitatea de comunicare a materialelor pentru fiecare sedinta
                        Hot. 58
Privind acordul pentru inregitrarea comunei Harseni in lista partenerilor pentru realizarea proiectelor SANFOOD (Hrana de la soare)
                        Hot. 59
Privind rectificare bugetului local pe anul 2018
                        Hot. 60
Privind acordarea unui ajutor de urgenta (inmormantare)
                        Hot. 61
Privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019
                        Hot. 62
Privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni