Explicatii cu privire la stema comunei

Hotărâri de Consiliu

Hotărâri de Consiliu 2017


                        Hot. 1
Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, pentru anul 2016, cu suma de 34.420,64 lei


                        Hot. 2
Privind aprobare Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului: Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJ 105C si DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300+3+800, DJ 105P 0+000-3+800


                        Hot. 3
Pentru aprobarea devizului general actualizat, cu noua cota TVA(19%), pentru obiectivul "Lucrari de alimentare cu apa pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 4
Pentru aprobarea devizului general actualizat, cu noua cota TVA(19%), pentru obiectivul "Lucrari de canalizare pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 5
Pentru aprobarea devizului general actualizat, cu noua cota TVA(19%), pentru obiectivul "Construire camin Cultural Sebes pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 6
Pentru aprobarea devizului general actualizat, cu noua cota TVA(19%), pentru obiectivul "Modernizare DC 69, KM0+000-2+500 pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 7
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei (urmare a modificarilor cotei TVA la 19%) pentru obiectivul "Lucrari de alimentare cu apa pe raza comunei Harseni" jud. Brasov


                        Hot. 8
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei (urmare a modificarilor cotei TVA la 19%) pentru obiectivul "Lucrari de canalizare pe raza comunei Harseni" jud. Brasov


                        Hot. 9
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei (urmare a modificarilor cotei TVA la 19%) pentru obiectivul "Construire camin Cultural Sebes pe raza comunei Harseni" jud. Brasov


                        Hot. 10
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei (urmare a modificarilor cotei TVA la 19%) pentru obiectivul "Modernizare DC 69, KM0+000-2+500 pe raza comunei Harseni" jud. Brasov


                        Hot. 11
Privind fundamentarea retelei scolare ce va functiona in anul scolar 2017 - 2018 la comuna Harseni


                        Hot. 12
Privind aprobarea cotei de lemne acordata populatiei si institutiilor din comuna Harseni


                        Hot. 13
Privind aderarea Comunei Harseni la "Liga Citadina a Serviciilor Publice si Comunale din Romania"


                        Hot. 14
Pentru aprobarea cotei de cofinantare din BVC local pentru obiectivul "Construire camin Cultural Sebes pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 15
Privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului com. Harseni


                        Hot. 16
Privind aprobarea incheierii unor acte aditionale la contractele de inchiriere nr. 633/2005 si nr 643/2005


                        Hot. 17
Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului "Modernizare drumuri comunale in comuna Harseni" judetul Brasov, proiect depus in finantare prin P.N.D.R. in baza HG. 28/2008"


                        Hot. 18
Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului "Sistem de iluminat public stradal cu led, in comuna Harseni "judetu Brasov, proiect depus la finantare prin P.N.D.R. in baza HG. 28/2008"


                        Hot. 19
Privind utilizarea excedentului din anul 2016


                        Hot. 20
Privind aprobarea planului de achizitii publice pe anul 2017


                        Hot. 21
Privind aprobarea planului de Lucrari de Interes Local pe anul 2017 pentru beneficiarii venitului minim garantat


                        Hot. 22
Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr 1445/4.05.2007


                        Hot. 23
Privind organizarea, functionarea si exercitarea actului public intern in sistem de cooperare


                        Hot. 24
Din 5 Aprilie 2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017


                        Hot. 25
Privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului: Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJ 105C si DJ 105P format din DJ104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800


                        Hot. 26
Privind condul de incheiere al exercitiului bugetar pentru anul 2016


                        Hot. 27
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017


                        Hot. 28
Privind aprobarea unor modificari ale Planului anual de achizitii publice pe anul 2017


                        Hot. 29
Privind aprobarea cesiunii contractului de inchiriere nr. 1563/25/08.2003 si actele subsecvente incheiate in legatura cu acesta


                        Hot. 30
Cu privire la transferul dreptului de folosinta gratuita asupra terenului intravilan in suprafata de 71 m.p. si 173 mp (total 244 m.p) situat in comuna Harseni sat Margineni, inscris in Cartea funciara nr. 100401, nr. Cad. 100401, in favoarea judetului Brasov, pe o perioada determinata de 15 ani


                        Hot. 31
Cu privire la incheierea unui contract de comodat pentru folosinta unui spatiu in incinta Scolii Generale Margineni de catre Asociatia Comunitara Baronul David Urs de Margineni


                        Hot. 32
Privind revocarea HCL 31/26.05.2017 cu privire la incheierea unui contract de comodat pentru folosinta unui spatiu in incinta Scolii Generale Margineni de catre Asociatia Comunitara Baronul David de Urs de Margineni


                        Hot. 33
Privind stabilirea atributiilor cetatenilor si agentilor economici, precum masurile ce se impun a se lua pentru mentinerea curateniei in comuna


                        Hot. 34
Proiect de hotarare privind inchirierea unei suprafete de teren neproductiv, in suprafata de 2200mp identificat in Tarlaua 50 Parcela NTz 1100 / 2, Seves, apartinand domeniului privat al comunei Harseni in vederea extinderii imobil - teren


                        Hot. 35
Privind modificarea HCL 35/20016 privind stabilirea cotizatiei anuale datorata de comuna Harseni la "Asociatia grupul de Actiune Locala Rasaritul Tarii Fagarasului"


                        Hot. 36
Privind revocarea HCL30/22.05.2017


                        Hot. 37
Privindpunerea in aplicare a legii nr 153/2017 si stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Harseni


                        Hot. 38
Privind aprobarea dezmembrarii unui teren si decalarea unei suprafete din bun de interes public local in bun de interes public judetean


                        Hot. 39
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017


                        Hot. 40
Privind prelungirea perioadei de valabilitate a planului urbanistic General al comunei Harseni


                        Hot. 41
Privind incetarea (rezilierea) contractului de concesiune incheiat de comuna Harseni si SC SUBTERAN CON SRL, inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat


                        Hot. 42
De aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat.


                        Hot. 43
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017


                        Hot. 44
Privind aprobarea rectificarii utilizarea excedentului bugetar din anul 2016


                        Hot. 45
Privind aprobarea unor modificari ale Planului anual de achizitii publice pe anul 2017


                        Hot. 46
Privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea asociatiilor sportive de pe raza comunei Harseni


                        Hot. 47
Privind aprobarea "Programului de aprovizionare a populatiei comunei Harseni" cu principalele produse alimentare rationalizate, in caz de mobilizare si razboi


                        Hot. 48
Privind revocarea HCL 34/30.06.2017 privind inchirierea unei suprafrete de teren neproductiv, in suprafata de 2200 mp identificat in Tarlaua 50 Parcela NTz 1100/2, Sebes, apartinand domeniului privat al comunei Harseni in vederea extinderii imobil - teren


                        Hot. 49
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii: "Modernizare Drum Comunal (DC) 69 A Valea Sebes


                        Hot. 50
Privind aprobarea confinantarii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investitii: "Modernizare Drum Comunal (DC) 69 A Valea Sebes"


                        Hot. 51
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii: "Realizare rigole si podete in sat Copace, com. Harseni, jud. Brasov"


                        Hot. 52
Privind aprobarea cofinantarii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investitii: "Realizare rigole si podete in sat Copace, com. Harseni, jud. Brasov"


                        Hot. 53
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii: "Modernizare drumuri comunale in comuna Harseni, jud. Brasov"


                        Hot. 54
Privind aprobarea cofinantarii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investitii: "Modernizare drumuri comunale in comuna Harseni, jud. Brasov"


                        Hot. 55
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii: "Sistem de iluminat public cu led, in comuna Harseni, judetul Brasov"


                        Hot. 56
Privind aprobarea cofinantarii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investitii: "Sistem de iluminat public cu led, in comuna Harseni, judetul Brasov"


                        Hot. 57
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - (PUZ) "Construire Sala de Evenimente si Imprejmuire"


                        Hot. 58
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017


                        Hot. 59
Privind aprobarea unor modificari ale Planului anual de achizitii publice pe anul 2017


                        Hot. 60
Privind implementarea proiectului "Achizitie de echipament lucrari edilitare, Comuna Harseni, Judet Brasov


                        Hot. 61
Privind acordul de parteneriat in vederea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive Clabucet Nord Sebes


                        Hot. 62
Privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea asociatiilor sportive pe raza comunei Harseni


                        Hot. 63
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017


                        Hot. 64
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018


                        Hot. 65
Privind acordarea unui ajutor de urgenta


                        Hot. 66
Privind inchirierea imobilului din satul Harseni nr.8 cu destinatia de casa pastor si stabilirea chiriei lunare


                        Hot. 67
Privind fundamentarea retelei scolare care va functiona in anul scolar 2018 - 2019 la comuna Harseni


                        Hot. 68
Privind incetarea (rezilierea) contractului de concesiune incheiat de comuna Harseni si SC INFO RURAL SA, inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat