Explicatii cu privire la stema comunei

Hotărâri de Consiliu

Hotărâri de Consiliu 2016


                        Hot. 1
Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, pentru anul 2015


                        Hot. 2
Pentru aprobarea devizului general actualizat, cu noua cota TVA(20%) pentru obiectivul "Lucrari de alimentare cu apa pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 3
Pentru aprobarea devizului general actualizat, cu noua cota TVA(20%) pentru obiectivul "Lucrari de canalizare pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 4
Pentru aprobarea devizului general actualizat, cu noua cota TVA(20%) pentru obiectivul "Modernizare DC 69, KM0+000-2+500 pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 5
Pentru aprobarea devizului genreal actualizat, cu noua cota TVA(20%) pentru obiectivul "Construire camin Cultural Sebes pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 6
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei (urmare a modificarilor cotei TVA) pentru obiectivul "Lucrari de alimentare cu apa pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 7
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei (urmare a modificarilor cotei TVA) pentru obiectivul "Lucrari de canalizare pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 8
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei(urmare a modificarilor cotei TVA) pentru obiectivul Modernizare DC 69, KM0+000-2+500 pe raza comunei Harseni


                        Hot. 9
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei (urmare a modificarilor cotei TVA) pentru obiectivul "Construire camin Cultural Sebes pe raza comunei Harseni"


                        Hot. 10
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2016


                        Hot. 11
Privind utilizarea excedentului din anul 2015


                        Hot. 12
Privind acordarea unor scutiri la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului local al comunei Harseni


                        Hot. 13
Privind aprobarea cotei de lemne acordata populatiei si institutiilor din comuna Harseni


                        Hot. 14
Privind acordarea unui mandat de reprezentare permanenta d-lui primari Oltean Mihai in Adunarea Generala a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Asociatia de Apa Sibiu"


                        Hot. 15
Privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului privind modificarea pretului la apa potabila respectiv tariful la canalizare-epurare pentru intreaga arie de operare de catre S.C. Apa-Canal S.A. Sibiu


                        Hot. 16
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016


                        Hot. 17
Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare in Comuna Hârseni


                        Hot. 18
Privind incheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr. 2079/29.06.2007, a serviciului public de salubrizare pe raza Comunei Hârseni


                        Hot. 19
Privind aprobarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2016


                        Hot. 20
Privind modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educationla conform Legii 248/2015(tichete sociale pentru gradinita)


                        Hot. 21
Privind abordarea Planului de Lucrari de Interes Local pe anul 2016 pentru beneficiarii venitului minim garantat


                        Hot. 22
Privind aderarea comunei Hârseni la Asociatia Comunelor din Romania


                        Hot. 23
Privind aprobarea cotei de carburant pentru parcul auto(microbuz scolar autoturism, buldoexcavator, masina pompieri, tractor) din dotarea primariei Hârseni


                        Hot. 24
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016


                        Hot. 25
Privind contul de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2015


                        Hot. 26
Privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea asociatiilor sportive de pe raza comunei Harseni


                        Hot. 27
Privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea Asociatiei De-a Arhitectura in vederea implementarii in comun a unui proiect educational, curs afterschool, club de arhitectura


                        Hot. 28
Privind inchiriere spatiu construit in suprafata de 16.24 mp, situat in incinta imobilului Scoala Generala Margineni, nr. 10, localitatea Margineni, comuna Harseni, judetul Brasov, apartinand domeniului public al comunei Harseni, in vederea desfasurarii activitatii de "Sediul social persoana juridica"


                        Hot. 29
Privind implementarea proiectului "Modernizarea Dumului comunal 69 A Valea Sebes comuna Harseni, precum si alte drumuri comunale din satele apartinatore comunei Harseni, jud. Brasov


                        Hot. 30
Privind implementarea proiectului cu privire Reabilitare Camin Cultural Margineni Comuna Harseni, jud. Brasov


                        Hot. 31
Privind distribuirea cotei de lemne acordata populatiei din comuna Harseni, restante aferente anilor 2014-2015


                        Hot. 32
Privind inchiriere spatiu construit in suprafata de 41,86mp, situat in incinta imobilului HARSENI nr. ad-tiv 96, comuna Harseni, judetul Brasov, apartinand domeniului public al comunei Harseni, in vederea desfasurarii activitatii de "Sediul social persoana juridica".


                        Hot. 33
Privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Construire Camin Cultural Sebes, comuna Harseni" judetul Brasov


                        Hot. 34
Privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului com. Harseni


                        Hot. 43
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al com. Harseni alocate pentru activitati nonprofit de interes local


                        Hot. 35
Privind aprobarea nomenclatorului stradal(regrementare situatie numere administrative) pentru Sat Harseni nr 200-202


                        Hot. 36
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016


                        Hot. 37
Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Harseni, judetul Brasov pentru anul 2016


                        Hot. 38
Privind aprobarea inchieierii unui act aditional la contractul de arenda nr. 2637 / 7.06.2011 si a actului aditional nr.1 cu privire la acesta


                        Hot. 39
Privind retragerea comunei Harseni din parteneriatul public-privat Grupul de actiune locala pentru pescuit GL "Acvacultorii Fagarasului" ca urmare a neselectarii parteneriatului la prima sesiune de finantare "Sprijin pregatitor M III.1/01.2016


                        Hot. 40
Privind aderarea comunei Harseni la construirea parteneriatului public-privat Grup de actiune Locala in domeniul pescuitului, in vederea obtinerii "Sprijinului pregatitor pentru infiintarea parteneriatului public-privat si elaborarea strategiei de dezvoltare locala integrata in Tara Fagarasului si Tara Barsei, a zonelor pescaresti - M III.1 sesiunea a II-a si acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit si acvacultura conform POPAM 2014-2020


                        Hot. 24 Iunie
Hotarari de consiliu


                        Hot. 7 - Iulie
Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 1621


                        Hot. 8 - Iulie
Privind incetarea (rezilierea) contractului de arenda a pasunatului comunal nr. 1978/10.05.2012, inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat


                        Hot. 9 - Iulie
Privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea unitatilor de cult de pe raza comunei Harseni


                        Hot. 10 - Iulie
Privind aprobarea cotei de lemne acordata institutiilor din comuna Harseni


                        Hot. 11 - Iulie
Privind incetarea (rezilierea) contractului de inchiriere nr. 9/6.01.2014, inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat


                        Hot. 12 - August
Privind stabilirea datei pentru organizarea evenimentului "Ziua Comunei Harseni"


                        Hot. 13 - August
Privind modificarea si completarea inventariatului domeniului public al comunei Harseni, judetul Brasov


                        Hot. 14 - August
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016


                        Hot. 15 - August
Privind acordul Consiliului local Harseni pentru incheierea unui act aditional la contractul comodat nr. 1013/27.08.2012 in vederea prelungirii termenului acestuia


                        Hot. 16 - August
Privind desemnarea membrilor in Consiliul de Coordonare in cadrul RPL OS Padurile Fagarasului


                        Hot. 17 - August
Privitor la desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliului Local HARSENI pentru informarea periodica a Consiliului local Harseni in vederea derularii in bune conditii a contractului de asociere in participatiune incheiat intre SC ELCATA MHC si comuna Harseni


                        Hot. 18 - August
Privind alocarea unei cote de lemn cetatenilor si unor institutii


                        Hot. 19 - August
Privind acordarea unui mandat de reprezentare permanenta d-lui primar OLTEAN MIHAI in Adunarea Generala a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Asociatia de Apa Sibiu" si desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul Comunei in AGA "A.D.I." Sibiu


                        Hot. 20 - August
Privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea preturilor la apa potabila produsa, transportata si distribuita in localitatile Rasinari si Pauca si tarifele la canalizare-epurare pentru localitatile Rasinari si Pauca


                        Hot. 21 - August
Privind actualizarea Master Planului de alimentare cu apa sie vacuarea apelor uzate (faza de investitii 2014-2020), cu solutia alternativa pentru comuna Harseni


                        Hot. 22 - August
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016


                        Hot. 23 - August
Privind aprobarea organigramei, statului de funtii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Harseni


                        Hot. 24 - August
Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 1563/25.08.2003 si contractul de cesiune nr. 337/02.02.2009


                        Hot. 25 - August
Privind aprobarea renuntarii comunei Harseni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Asociatia de Apa Sibiu" prin iesirea din aceasta asociatie


                        Hot. 26 - August
Privind Aderarea Comunei Harseni ca membru fondator la Asociatia de Promovare Turistica Proturism Tara Fagarasului


                        Hot. 27 - Octombrie
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016


                        Hot. 28 - Octombrie
Privind respingerea proiectului de hotarare privind trecerea cheltuielilor cuprinse in capitolul 51 - contul 473 (cheltuieli in curs de clarificare) in contul 654 - cheltuieli judiciare si extrajudiciare


                        Hot. 29 - Octombrie
Privind acordare mandat exercitare vot pentru retragerea respectiv excluderea comunei Harseni din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Asociatia de Apa Sibiu"


                        Hot. 30 - Octombrie
Privind ajustarea preturilor/tarifleor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de S.C. SALCO SERV S.A. pentru activitate de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere si/sau asimilabile generate de persoane fizice pe raza comunei Harseni


                        Hot. 31 - Octombrie
Privind avizul de principiu pentru intocmirea documentatiei in vederea includerii comunei Harseni in anexele "Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea VIII-a - zone cu resurse turistice la Ord. 549/2016


                        Hot. 32 - Octombrie
Privind respingerea proiectului de hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare


                        Hot. 33 - Octombrie
Privind acordare aviz favorabil parteneriat Comuna Harseni - Scoala nr.14 Brasov si Asociatia MERGI INAINTE pentru dezvoltarea comunitatilor marginalizate, prin accesarea de fonduri europene - programul Operational "Capital Uman"


                        Hot. 34 - Noiembrie
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016


                        Hot. 35 - Noiembrie
Privind stabilirea cotizatiei anuale datorata de Comuna Harseni la "Asociatia Grupul de Actiune Locala Rasaritul Tarii Fagarasului"


                        Hot. 36 - Noiembrie
Privind acordarea unei cantitati de lemne si brazi cetelor de feciori si institutiilor din Comuna Harseni, cu ocazia sarbatorilor de iarna, pentru respectarea traditiilor


                        Hot. 37 - Noiembrie
Acordul de infratire intre Comuna Harseni, judetul Brasov din Romania si Comuna Stefanesti, Raionul Stefan Voda din Republica Moldova


                        Hot. 38 - Noiembrie
Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de arenda nr. 5025 din 14.12.2011 si actul aditional nr. 1 cu privire la acesta.


                        Hot. 39 - Decembrie
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016


                        Hot. 40 - Decembrie
Privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea unitatilor de cult de pe raza comunei Harseni


                        Hot. 41 - Decembrie
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017


                        Hot. 42 - Decembrie
Privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal al aparatului de sepcialitate al primarului com. Harseni


                        Hot. 43 - Decembrie
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul finantarii nerambursabile din fondurile bugetului local al Com. Harseni alocate pentru activitati nonprofit de interes local


                        Hot. 44 - Decembrie
Privind stabilirea modului de exploatare a mesei lemnoase din padurile UAT Comuna Harseni