Explicatii cu privire la stema comunei

Hotărâri de Consiliu

Hotărâri de Consiliu 2014


                        HOTARAREA 1
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014 (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.2
PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI DIN ANUL 2013 (click pentru download)


                        HOTARAREA NR.3
PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI NUMARUL DE PERSONAL AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI (click pentru download)


                        Hot. 4
Privind respingerea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unei suprafete de 178.81 ha din pasunatul comunal al comunei Harseni ,pentru pasunatul animalelelor (click pentru download)


                        Hot. 5
RENALIZAREA HCL 73/29.11.2014 PRIVIND APROBAREA NOMECLATORULUI STRADAL PENTRU SAT SEBES,SAT HARSENI SI CATUNUL MALINIS(click pentru download)


                        Hot. 6
PRIVIND ORGANIZAREA UNUI TARG LA SATUL MARGINENI,COM. HARSENI (click pentru download)

Hot.1 din 2013 (click pentru download)

                        Hot. 7
PRIVIND STABILIREA DATEI PENTRU ORGANOZAREA EVENIMENTULUI "ZIUA COMUNEI HARSENI" (click pentru download)


                        Hot. 8
PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII DENUMIRII INSTITUTIEI DE INVATATMANT CU CLASELE I -VIII DIN COMUNA HARSENI "SCOALA GIMNAZIALA PROF. DR. IOAN CERGHIT" (click pentru download)


                        Hot. 9
PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC IN CEL PRIVAT AL COM. HARSENI (click pentru download)


                        Hot. 10
PRIVIND ATESTAREA DOMENIULUI PUBLIC AL COM. HARSENI,JUD. BRASOV (click pentru download)


                        Hot. 11
PRIVIND ATESTAREA DOMENIULUI PRIVAT AL COM. HARSENI (click pentru download)


                        Hot. 12
PRIVIND RECTIICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014 (click pentru download)


                        Hot. 13
PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2014 PT. BENAFICIARII DE V.M.G (click pentru download)


                        Hot. 14
PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. HARSENI (click pentru download)


                        Hot. 15
PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUL DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2014 (click pentru download)


                        Hot. 16
PRIVIND MODIF. SI COMPLECTAREA HCL 24/14.10.2008 PRIVIND STABILIREA COND. DE CIRCULATIE A ANIMALELOR SI INSTITUIREA UNOR MASURI IN CEEA CE PRIVESTE PAZA RECOLTELOR (click pentru download)


                        Hot. 17
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL-CONSTRUIRE SERVIS AUTO (click pentru download)


                        Hot. 18
HOTARAREA NR. 20 PRIVIND STABILIREA SUPRAFETEI PENTRU CARE SE SOLOCITA SPRIJIN PE SUPRAFATA IN ANUL 2014 LA COM. HARSENI IN BAZA CERERII DEPUSE LA APIA (click pentru download)


                        Hot. 19
HOTARAREA NR.19 PRIVIND ACORDAREA MANDATULUI SPECIAL IN VEDEREA EXERCITARII VOTULUI PRIVIND PLANUL DE INVESTITII PRIORITARE IN CADRUL ADUNARII GENERALE A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ,,ASOCIATIA DE APA ,, SIBIU(click pentru download)


                        Hot. 20
HOTARAREA NR. 18 PRIVIND CONTUL DE INCHEIERE AL EXERCITIULUI BUGETAR PENTRU ANUL 2013(click pentru download)


                        Hot. 21 + Anexa
HOTAREREA NR 21. PRIVIND APROBAREA PAJISTILOR DIN PROPRIETATEA PRIVATA A COM.HARSENI (click pentru download)


                        Hot. 22
HOTARAREA NR.22 Privind aprobarea planului de investitii prioritare inclus in Master Planul de alimentare cu apa si evacuarea apelor uzate (faza de investitii 2014-2020) propuse pentru finantare din Fondul de coeziune prin programul Operational Secorial -Mediu(click pentru download)


                        Hot. 23
HOTARAREA NR .23 privind aprobarea documentului de pozitie (DP) privind modul de implementare a Proiectului Sistem de Menegement Integrat al Deseurilor in Judetul Brasov


                        Hot. 24
HOTARAREA NR.24 Privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei HARSENI ,JUDETUL BRASOV


                        Hot. 25
HOTARAREA NR.25 privind aprobarea alocarii unei cote de masa lemnoasa,respectiv 80mc lemn de foc pentru incalzirea sediului Primariei comunei Harseni si Scola/gradinitele din comuna


                        Hot. 26
HOT .NR.26 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014


                        Hot. 27
HOT. NR.27 PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI DE ARENDA NR.1988/10.05.2012 INAINTE DE EXPIRAREA PERIOADEI PENTRU CARE A FOST INCHEIAT


                        Hot. 28
HOTARAREA NR.28 PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL IN VEDEREA EXERCITARII VOTULUI PRIVIND MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE CANALIZARE


                        Hot. 29
HOTARAREA NR.29 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE NR.3656/25.08.2009


                        Hot. 30
HOTARAREA NR.30 PRIVIND APROBAREA COFINANTARII ASISTENTEI TEHNICE PENTRU PREGATIRE PROIECT PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020,PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU


                        Hot. 31
HOTARAREA NR.31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO -ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DRUM COMUNAL 69(DC 69)


                        Hot. 32
HOTARAREA NR.32 PENTRU APROBAREA COFINANTARII DE LA BUGETUL LOCALA CHELTUIELILOR NEELIGIBILE PENTRU OBIECTIVUL MODERNIZARE DRUM COMUNAL 69 (DC 69) KM 0+000-2+500


                        Hot. 33
HOTARAREA NR.33 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL ,,ALIMENTARE CU APA COMUNA HARSENI"-FAZA S.F


                        Hot. 34
HOTARAREA NR.34 PENTRU APROBAREA COFINANTARII DE LA BUGETUL LOACAL A CHELTUIELILOR NEELIGIBILE PENTRU OBIECTIVUL "ALIMENTARE CU APA COM. HARSENI"


                        Hot. 35
HOTARAREA NR.35 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL "CANALIZARE PE RAZA COM. HARSENI" -FAZA S.F


                        Hot. 36
HOTARAREA NR.36 PENTRU APROBAREA COFINANTATII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR NEELIGIBILE PENTRU OBIECTIVUL "CANALIZARE PE RAZA COM. HARSENI"


                        Hot. 37
PRIVIND REVOCAREA H.C.L NR.33/09.07.2014 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI PT. OBIECTIVUL ''ALIMENTARE CU APA COMUNA HARSENI''-FAZA SF"


                        Hot. 38
PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TRHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL ''ALIMENTARE CU APA COM. HARSENI''-FAZA SF"


                        Hot. 39
PRIVIND REVOCAREA H.C.L NR.34/09.07.2014 PRIVIND APROBAREA COFINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR ELIGIBILE IN TEMEIULH.G NR.28/2008 PT. OBIECTIVUL ''ALIMENTARE CU APA COMUNA HARSENI'' "


                        Hot. 40
PRIVIND APROBAREA COFINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR NEELIGIBILE PENTRU OBIECTIVUL ''ALIMENTARE CU APA COMUNA HARSENI''"


                        Hot. 41
PRIVIND REANALIZAREA H.C.L NR.8/21.02.2014 PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII DENUMIRII INSTITUTIEI DE INV.CU CLASELE I-VIII DIN COMUNA HARSENI ''SCOALA GIMNAZIALA PROFESOR DOCTOR IOAN CERGHIT''"


                        Hot. 42
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014"


                        Hot. 43
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014"


                        Hot. 44
PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI DIN ANUL 2013"


                        Hot. 45
PRIVIND APROBAREA PRENUNGIRII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE NR.3656/25.08.2009"


                        Hot. 46
PRIVIND ACORDUL LOCAL HARSENI PENTRU INCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL COMODAT NR.1013/27.08.2012 IN VEDEREA PRELUNGIRII TERMENULUI ACESTUIA"


                        Hot. 47
PRIVIND REABILITAREA DRUMULUI COMUNAL DC69A "


                        Hot. 48
PRIVIND APROBAREA ALOCARII INEI COTE DE MASA LEMNOASA RESPECTIV CATE 2.5MC LEMN DE FOC PENTRU INCALZIREA SEDIULUI FIECAREI BISERICI DIN COM. HARSENI"


                        Hot. 49
PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.299/26.11.2012 IN VEDEREA PRELUNGIRII PERIOADEI DE REALIZARE A OBIECTULUI ECONOMIC "INFIINTAREA PLANTATIEI IN PERIOADA 2012-2014"


                        Hot. 50
PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE INCHIRIERE NR.1563/25.08.2003 SI ACTELOR ADITIONALE CU PRIVIRE LA ACESTA,PRECUM SI CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.337/02.02.2009 IN VEDEREA PRELUNGIRII PERIOADEI DE INCHIRIERE "


                        Hot. 51
PRIVIND ACORDAREA UNUI PREMIU SI A "DIPLOMEI DE AUR",D-LUI SERB IOAN,LA IMPLINIREA VARSTEI DE 100 DE ANI"


                        Hot. 52
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014"


                        Hot. 53
PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI DIN ANUL 2013"


                        Hot. 54
PRIVIN MODIFICAREA SI COMPLETAREA PLANULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2014"


                        Hot. 55
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014 "


                        Hot. 56
PRIVIND ALOCAREA UNOR SUME DE BANI PENTRU SUSTINEREA UNITATILOR DE CULT DE PE RAZA COMUNEI HARSENI"


                        Hot. 57
PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI , STATULUI DE FUNCTII SI NUMARUL DE PERSONAL AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. HARSENI"


                        Hot. 58
PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.248/28.08.2009 INREGISTRART LA COMUNA HARSENI SUB NR.3694/26.08.2009 SI A ACTULUI ADITIONAL CU PRIVIRE LA ACESTA, INREGISTRAT SUB NR.1191/22/03/2011 ,IN SENSUL REDUCERII SUPRAFETEI CARE FACE OBIECTUL CONCESIUNII"


                        Hot. 59
PRIVIND APROBAREA ALOCARII UNEI COTE DE MASA LEMNOASA PENTRU SPRIJINIREA LUCRARILOR LA ASEZAMANTUL SOCIAL-FILANTROPIC DE PE LANGA PAROHIA ORTODOXA ROMANA ,BISERICA SFANTUL IERARH NICOLAE-LAZARET III SIBIU"


                        Hot. 60
APROBATREA MENTINERII CONTRIBUTIEI PROPRII AFERENTE CHELTUIELILOR ELIGIBILE SI NEELIGIBILE LA PROIECTUL ''IMPADURIREA TERENURILOR AGRICOLE DEGRADATE IN PERIMETRUL DE AMELIORARE HARSENI,COMUNA HARSENI,JUDETUL BRASOV''"


                        Hot. 61
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2014"


                        Hot. 62
Privind Rectificarea bugetului local pe anul 2014"


                        Hot. 63
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivulde investitii: "Modernizare Drum Comunal (DC) 69 A Valea Sebes"


                        Hot. 64
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2014"


                        Hot. 65
Privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatia speciala de salubrizare pentru anul 2015"


                        Hot. 66
Privind incetarea unor contracte de arenda a pasunatului comunal inainte de expirarea perioadei pentru care au fost incheiate"


                        Hot. 67
Privind acordarea unei cantitati de lemne si brazi cetelor de feciori si institutiilor din comuna Harseni, cu ocazia sarbatorilor de iarna, pentru respectarea traditiilor."


                        Hot. 68
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii: "Modernizare Drum Comunal(DC)69 A Valea Sebes"


                        Hot. 69
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2014"


                        Hot. 70
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015"


                        Hot. 71
Privind fundamentarea retelei scolare ce va functiona in anul scolar 2015-2016 la comuna Harseni"


                        Hot. 72
Privind participarea comunei Harseni ca membru fondator la constituirea Asociatiei "Grup de Actiune Locala, Rasaritul Tarii Fagarasului"


                        Hot. 73
Privind rectificare bugetului local pe anul 2014"