Explicatii cu privire la stema comunei

Convocator Sedinta

Convocator Ședință 2021


Ședință Extraordinară 07.01.2021

Convocator

Proiect Hot. 1 - Ianuarie
Privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2020 în anul 2021


Proces Verbal Sedinta 07.01.2021

Ședință 27.01.2021

Convocator

Proiect Hot. 2 - Ianuarie
Privind alegera președintelui de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni


Proiect Hot. 3 - Ianuarie
Privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021


Proiect Hot. 4 - Ianuarie
Privind aprobarea Planului de Lucrări de Interes Local pe anul 2021 pentru beneficiarii venitului minim garantat și alte persoane care prestează munca în folosul comunității


Proiect Hot. 5 - Ianuarie
Privind modificarea și completarea HCL 39/27.11.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021


Proiect Hot. 6 - Ianuarie
Privind aprobarea devizului general actualizat, indicatorii tehnico-economici și cota de cofinanțare la proiectul "Modernizare drumuri comunale în comuna Hârseni" ca urmare a efectuării recepției la terminarea lucrării


Proiect Hot. 7 - Ianuarie
Privind participarea comunei HÂRSENI la constituirea "ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ", aprobarea actului constitutiv și a statului "ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ"


Proces Verbal Sedinta 27.01.2021

Ședință 26.02.2021

Convocator

Proiect Hot. 8 - Februarie
Privind acordarea unui ajutor de urgență


Proiect Hot. 9 - Februarie
Privind aprobarea modificării cotizației datorate ca membru în Asociația Grup de Acțiune Locală RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI( GAL RTF )


Proiect Hot. 10 - Februarie
Privind aprobarea modificării unor înscrieri în cartea funciară, în sensul înscrierii comunei Hârseni și nu COMUNA POLITICĂ SEBEȘ așa cum figurează în prezent


Proiect Hot. 11 - Februarie
Privind aprobarea angajării de asistență juridică în dosarul 662/226/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș


Proces Verbal Sedinta 26.02.2021

Ședință 31.03.2021

Convocator

Proiect Hot. 12 - Martie
Privind încetarea contractului de arendă nr. 2637/07.06.2011 înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat


Proiect Hot. 13 - Martie
Privind contul de încheiere al exercițiului bugetar al bugetului local pe anul 2020


Proiect Hot. 14 - Martie
Privind neasumarea responsabilităților organizării și delurării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Hârseni, Județul Brașov


Proiect Hot. 15 - Martie
Privind aprobarea implementării proiectului "Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale" cod SMIS 126924


Proiect Hot. 16 - Martie
Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Hârseni


Proiect Hot. 17 - Martie
Privind aprobarea dezmembrării și modificării unor înscrieri în cartea funciară, în sensul înscrierii comunei Hârseni și nu COMUNA Sebeș așa cum figurează în prezent


Proiect Hot. 18 - Martie
Privind aprobarea rectificării suprafeței înscrisă in Cartea Funciară 100531 Nr top 90/1, 90/2, în sensul înscrierii suprafeței reale rezultate din măsurători


Suplimentar: Proiect Hot. 19 - Martie
Privind aprobarea unui act adițional la contractul de concesiune nr.1540/23.04.2008, precum și actele adiționale la acesta, încheiat între comuna Hârseni și SC FRUCTAVIT SRL


Suplimentar: Proiect Hot. 9 - Februarie
Privind aprobarea modificării cotizației datorate ca membru în Asociația Grup de Acțiune Locală RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI( GAL RTF )


Proces verbal sedinta 31.03.2021

Ședință 28.04.2021

Convocator

Proiect Hot. 20 - Aprilie
Privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni


Proiect Hot. 21 - Aprilie
Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022


Proiect Hot. 22 - Aprilie
Privind aprobarea rectificării utilizării excedentului bugetar din anul 2020 în anul 2021


Proiect Hot. 23 - Aprilie
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2021


Proiect Hot. 24 - Aprilie
Privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafața de 300mp. situat pe terenul aferent Căminului Cultural Copacel, aflat în domeniul public al comunei Hârseni, în vederea amenajării unui depozit de lemne


Proiect Hot. 25 - Aprilie
Privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafața de 300mp. situat pe terenul aferent Grajd Mărgineni, aflat în domeniul public al comunei Hârseni, în vederea amenajării unui depozit de lemne


Ședință 19.08.2021

Proces verbal sedinta 19.08.2021