Explicatii cu privire la stema comunei

Convocator Sedinta

Convocator Ședință 2018


Ședință 05 Ianuarie 2018

Convocator

Proiect Hot. 1 - Ianuarie
Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare cu suma de 189.646,40 lei


Proiect Hot. 2 - Ianuarie
Privind aprobarea cotei de lemne acordata populatiei si institutiilor din comuna Harseni si stabilirea pretului la care aceasta se va distribui


Proces Verbal Sedinta 05.01.2018

Ședință 26 Ianuarie 2018

Convocator

Proiect Hot. 2.1 - Ianuarie
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2018


Proiect Hot. 2.2 - Ianuarie
Privind utlizarea excedentului din anul 2017


Proiect Hot. 2.3 - Ianuarie
Privind oportunitatea asocierii Comunei Harseni cu Asociatia Procult Margineni in vederea sprijinirii pentru depunerea si implementarea Proiectului "Initializarea traseelor turistice pe teritoriul GAL Rasaritul Tarii Fagarasului, constituirea de trasee tematice pedestre, ecvestre si cicloturism, informarea turistilor, si promovarea potentialului turistic al zonei"


Proces Verbal Sedinta 26.01.2018

Ședință 2 Februarie 2018

Convocator

Proces Verbal Sedinta 02.02.2018

Ședință 9 Februarie 2018

Convocator

Proiect Hot. 1 - Februarie
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii : Modernizare Drum Comunal (DC) 69 A Valea Sebes


Proiect Hot. 2 - Februarie
Privind aprobarea cotelor de cofinantare de la BVC LOCAL la obiectivul de investitii : Modernizare Drum Comunal (DC) 69 A Valea Sebes .


Proiect Hot. 3 - Februarie
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii : Realizare rigole si podete in sat Copacel , com. Harseni , jud. Brasov


Proiect Hot. 4 - Februarie
Privind aprobarea cotelor de cofinantare de la BVC LOCAL la obiectivul de investitii : Realizare rigole si podete in sat Copacel , com. Harseni , jud. Brasov


Proiect Hot. 5 - Februariee
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii : Modernizare drumuri comunale in comuna Harseni , jud. Brasov


Proiect Hot. 6 - Februariee
Privind aprobarea cotelor de cofinantare de la BVC LOCAL la obiectivul de investitii : Modernizare drumuri comunale in comuna Harseni , jud. Brasov


Proiect Hot. 7 - Februarie
Privind oportunitatea asocierii COMUNEI HARSENI cu Asociatia PROCULT MARGI NENI in vederea sprijinirii pentru depunerea si implementarea Proiectului “Initializarea traseelor turistice pe teritoriul GAL Rasaritul Tarii Fagarasului, constituirea de trasee tematice pedestre, ecvestre si cicloturism, informarea turistilor, si promovarea potentialului turistic al zonei”


Proces Verbal Sedinta 09.02.2018

Ședință 16 Februarie 2018

Convocator

Proiect Hot. 2.1 - Februarie
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii : Modernizare Drum Comunal (DC) 69 A Valea Sebes


Proiect Hot. 2.2 - Februarie
Privind aprobarea cotelor de cofinantare de la BVC LOCAL la obiectivul de investitii : Modernizare Drum Comunal (DC) 69 A Valea Sebes .


Proiect Hot. 2.3 - Februarie
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii : Realizare rigole si podete in sat Copacel , com. Harseni , jud. Brasov


Proiect Hot. 2.4 - Februarie
Privind aprobarea cotelor de cofinantare de la BVC LOCAL la obiectivul de investitii : Realizare rigole si podete in sat Copacel , com. Harseni , jud. Brasov


Proiect Hot. 2.5 - Februariee
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii : Modernizare drumuri comunale in comuna Harseni , jud. Brasov


Proiect Hot. 2.6 - Februariee
Privind aprobarea cotelor de cofinantare de la BVC LOCAL la obiectivul de investitii : Modernizare drumuri comunale in comuna Harseni , jud. Brasov


Proiect Hot. 2.7 - Februarie
Privind oportunitatea asocierii COMUNEI HARSENI cu Asociatia PROCULT MARGI NENI in vederea sprijinirii pentru depunerea si implementarea Proiectului “Initializarea traseelor turistice pe teritoriul GAL Rasaritul Tarii Fagarasului, constituirea de trasee tematice pedestre, ecvestre si cicloturism, informarea turistilor, si promovarea potentialului turistic al zonei”


Proces Verbal Sedinta 16.02.2018

Ședință 28 Februarie 2018

Convocator

Proiect Hot. 2.1 - Privind revocarea HCL 9/16.02.2018 respingerea proiectului de hotarare privind oportunitatea asocierii COMUNEI HARSENI cu Asociatia PROCULT MARGINENI in vederea sprijinirii pentru depunerea si implementarea proiectului "Initializarea traseelor turistice pe teritoriul GAL Rasaritul Tarii Fagarasului, constituirea de trasee tematice pedestre, ecvestre si cicloturism, informarea turistilor, si promovarea potentialului turistic al zonei"

Privind oportunitatea asocierii COMUNEI HARSENI cu Asociatia PROCULT MARGINENI in vederea sprijinirii pentru depunerea si implementarea proiectului "Initializarea traseelor turistice pe teritoriul GAL Rasaritul Tarii Fagarasului, constituirea de trasee tematice pedestre, ecvestre si cicloturism, informarea turistilor, si promovarea potentialului turistic al zonei"

Proces Verbal Sedinta 28.02.2018

Ședință 9 Martie 2018

Convocator

Proiect Hot. 3.1 - Privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

Proiect Hot. 3.2 - Privind aprobarea contului de executie aferent anului 2017

Proiect Hot. 3.3 - Privind utilizarea excedentului din anul 2017

Proiect Hot. 3.4 - Privind aprobarea Planului Anual de achizitii publice pe anul 2018

Proiect Hot. 3.5 - Privind aprobarea modificarii cotizartiei si contributiei anuale pentru serviciul de audit public intern datorate ca membru in Asociatia Centru Regional pentru dezvoltare Durabila si Promovarea turismului - Tara Fagarasului

Proiect Hot. 3.6 - Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Harseni, judetul Brasov pentru anul 2018

Proiect Hot. 3.7 - Privind aprobarea Planului de Lucrari de Interes Local pe anul 2014 pentru beneficiarii venitului minim garantat

Proiect Hot. 3.8 - Privind aprobarea modului de intocmire si tinere a registrului agricol

Proiect Hot. 3.9 - Privind incetarea (rezilierea) contractului de inchiriere nr 3894 / 14.05.2014, inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat

Proiect Hot. 3.10 - Privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii spatiului construit in suprafata de 63,62 mp situat in incinta imobilului Posta si Gradinita din localitatea Harseni nr.63, aflat in domeniul public al comunei, pentru desfasurarea activitatii de comert cu amanuntul

Proiect Hot. 3.11 - Privind infiintarea Serviciului de iluminat al comunei Harseni, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public, stabilirea formei de gestiune, a Studiului de oportunitate si a Contractului cadru de delegare a gestiunii pentru activtiatiile de itnretinere si reparatii a sistemul de iluminat public precum si verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sarbatori in comuna Harseni

Proiect Hot. 3.12 - Privind insusirea tarifului practicat de SC SALCO ERV SA pentru activitatea de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere si/sau asimilabile generate de persoane juridice pe raza comunei Harseni, conform contract de prestari servicii nr 12 451 / 06.09.2013 si actul aditional nr 1/ 21.01.2014

Proiect Hot. 3.13 - Privind incetarea (rezilierea) contractului de arenda nr 1965 / 10.05.2012, inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat

Proiect Hot. 3.14 - Privind aprobarea modificarii art. 19 din Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al com. Harseni alocate pentru activtiati nonprofit de interes local, aprobat prin HCL 43/15.12.2016

Proces Verbal Sedinta 09.03.2018

Ședință 14 Martie 2018

Convocator

Proiect Hot. 3.1 - Privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

Proiect Hot. 3.2 - Privind aprobarea modificarii cotizatiei si contributiei anuale pentru serviciul de audit public intern datorate ca membru in Asociatia Centrul Regional pentru dezvoltare Durabila si Promovarea turismului - Tara Fagarasului

Proces Verbal Sedinta 14.03.2018

Ședință 23 Martie 2018

Convocator

Proiect Hot. 3.1 - Privind aprobarea modificarii organigramei, statului de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului

Proiect Hot. 3.2 - Privind stabilirea salariului de baza pentru functia de consilier juridic debutant - personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Harseni, in vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii nr. 153/2017 modificata si completata

Proiect Hot. 3.3 - Privind trecerea din domeniul public al comunei Harseni in domeniul privat, a imobilului identificat prin CF 100212 Sebes - Caminul Cultural sat Sebes (corp vechi), in vederea casarii si valorificarii prin vanzare a materialelor rezultate din demolare

Proces Verbal Sedinta 23.03.2018

Ședință 27 Aprilie 2018

Convocator

Proiect Hot. 4.1 - Privind imputernicirea primarului comunei Harseni pentru semnarea declaratiei notariale in ceea ce priveste limitele de proprietate ale drumului forestier cu nr. cadastral 100481 si terenul proprietatea EC ELCATA MHC - nr cadastral 100859

Proiect Hot. 4.2 - Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Proiect Hot. 4.3 - Privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii spatiului construit in suprafata de 42,80 mp., situat in incinta imobilului Camin Cultural din clocalitatea Margineni nr. 225, apartinand domeniului public al comunei, in vederea desfasurarii activitatii de "Comert cu amanuntul"

Proiect Hot. 4.4 - Privind trecerea in domeniul public al comunei Harseni in domeniul privat, a imbobilului identificat prin CF 100212 Sebes - Camin Cultural sat Sebes( corp vechi ), in vederea casari si valorificarii prin vanzare a materialelor rezultate din demolare

Proces Verbal Sedinta 27.04.2018

Ședință 7 Mai 2018

Convocator

Proiect Hot. 5.1 - Privind aprobarea inchirierii prin incredintare directa a unei suprafete de pajiste din proprietatea privata a comunei Harseni catre Asociatia Crescatorilor de Taurine Brasov - Filiala Sebes

Proces Verbal Sedinta 7.05.2018

Ședință 29 Mai 2018

Convocator

Proiect Hot. 5.1 - Privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea Asociatiei Sportive Luceafarul Margineni

Proiect Hot. 5.2 - Privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea Asociatiei PROCULT Margineni

Proiect Hot. 5.3 - Privind aprobarea inchirierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 1621 / 19.07.2006

Proces Verbal Sedinta 29.05.2018

Ședință 12 Iunie 2018

Convocator

Proiect Hot. 6.1 - Privind implementarea proiectului "Achizitionare costume populare", comuna Harseni, judetul Brasov

Proces Verbal Sedinta 12.06.2018

Ședință 31 Iulie 2018

Convocator

Proiect Hot. 7.1 - Privind incetarea contractului de inchiriere nr. 1621/19.07.2006 inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat

Proiect Hot. 7.2 - Privind exploatarea a 70mc lemn pentru refacerea imobilului din satul Margineni nr. 118, afectat de incendiu

Ședință 9 August 2018

Convocator

Proces Verbal Sedinta 09.08.2018

Proiect Hot. 8.1 - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Proiect Hot. 8.2 - Privind aprobarea rectificarii utiliarea excedentului bugetar din anul 2017

Proiect Hot. 8.3 - Privind transformarea Asociatiei "Centrul Regional pentru dezvoltarea durabila si promovarea turismului - Tara Fagarasului" in Asociatie de Dezvoltare Intercomutinara Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabila si Promovarea Turismului - Tara Fagarasului

Proiect Hot. 8.4 - Privind aprobarea nomenclatorului stradal pentru sat Harseni nr 137 - 138

Ședință 14 August 2018

Convocator

Proiect Hot. 8.1 - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Proiect Hot. 8.2 - Privind aprobarea rectificarii utiliarea excedentului bugetar din anul 2017

Proces Verbal Sedinta 14.08.2018

Ședință 20 August 2018

Convocator

Proiect Hot. 8.1 - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Proiect Hot. 8.2 - Privind aprobarea rectificarii utiliarea excedentului bugetar din anul 2017

Proces Verbal Sedinta 20.08.2018

Ședință 31 August 2018

Convocator

Proiect Hot. 8.2.1 - Privind infiintarea unei comisii speciale de analiza si verificare

Proiect Hot. 8.2.2 - Privind aprobarea indreptarii erorii materiale strcurate in HCL 41/09.08.2018 privind aprobarea rectificarii excedentului bugetar aferent anului 2017

Proiect Hot. 8.2.2 - Privind infiintarea unui loc de joaca la baza sportiva din satul Sebes

Proces Verbal Sedinta 31.08.2018

Ședință 21 Septembrie 2018

Convocator

Proiect Hot. 9.1.1 - Privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni

Proiect Hot. 9.1.2 - Privind infiintarea unui loc de joaca la baza sportiva din satul Sebes

Proiect Hot. 9.1.3 - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Proiect Hot. 9.1.4 - Privind aprobarea rectificarii utilizarea excedentului bugetar din anul 2017

Proces Verbal Sedinta 21.09.2018

Ședință 24 Septembrie 2018

Convocator

Proiect Hot. 9.2.1- Privind anularea / suspendarea concursului pentru ocuparea postului de consilier juridic din cadrul Primariei Harseni

Proces Verbal Sedinta 24.09.2018

Ședință 12 Octombrie 2018

Convocator

Proiect Hot. 10.1.1 - Privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni

Proiect Hot. 10.1.2 - Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Proiect Hot. 10.1.3 - Privind aprobarea rectificarii utilizarea excedentului bugetar din anul 2017

Proiect Hot. 10.1.4 - Privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului urbanistic general al comunei Harseni (PUG)

Proiect Hot. 10.1.5 - Privind aprobarea angajarii de asistenta juridica

Proces Verbal Sedinta 12.10.2018

Ședință 27 Noiembrie 2018

Convocator

Proiect Hot. 11.1 - Privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea Asociatiei Sportive Clabucet Nord Sebes

Proiect Hot. 11.2 - Privind aprobarea dizolvarii si lichidarii Asociatiei Codrii Fagarasului, numirea lichidatorului acestei asociatii si aprobarea transferului patrimoniului Asociatiei la Regia Publica Locala Ocolul Silvic Padurile Fagarasului RA

Proiect Hot. 11.3 - Privind aprobarea constituirii fondului de accesibilizare a padurilor apartinand Comunei Harseni, pentru anul 2019

Proiect Hot. 11.4 - Privind aprobarea contractului de administrare in regim silvic a fondului forestier apartinand Comunei Harseni de catre Regia Publica Locala Ocolul Silvic Padurile Fagarasului R.A.

Proiect Hot. 11.5 - Privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Harseni, judetul Brasov a unor imobile - strazi

Proces Verbal Sedinta 27.11.2018

Ședință 12 Decembrie 2018

Convocator

Proiect Hot. 12.1.1 - Privind acordul pentru inregistrarea comunei Harseni in lista partenerilor pentru realizarea proiectului SANFOOD ( hrana de la Soare )

Proces Verbal Sedinta 12.12.2018

Ședință 14 Decembrie 2018

Convocator

Proiect Hot. 12.2.1 - Privind rectificare bugetului local pe anul 2018

Proiect Hot. 12.2.2 - Privind acordarea unui ajutor de urgenta (inmormantare)

Proiect Hot. 12.2.3 - Privind aprobarea contractului de administrare in regim silvic a fondului forestier apartinand Comunei Harseni de catre Regia Publica Locala Ocolul Silvic Padurile Fagarasului S.A.

Proiect Hot. 12.2.4 - Privind aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului

Proiect Hot. 12.2.5 - Privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019

Proiect Hot. 12.2.6 - Privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni

Proiect Hot. 12.2.7 - Privind imputernicirea primarului comunei Harseni pentru semnarea declaratiei notariale in ceea ce priveste limitele de proprietate ale drumului forestier cu nr cadastral 100481 si terenul proprietate EC ELCATA MHC - nr. cadastral 100859

Proces Verbal Sedinta 14.12.2018